Joost Geraets WBV Advies

de ondernemende adviseur

Referenties 

Baggerprogramma 2018-2027

Het verzorgen van de procesbegeleiding, het opstellen van een uitvoeringsplan voor een gemeentelijk meerjarenprogramma baggeren (2018-2027) en het leveren van inhoudelijk advies. Dit om invulling en uitvoering te geven aan het onderhoudstraject voor de oppervlaktewateren (stedelijke waterpartijen en havens) van de gemeente. Tevens de projectleiding verzorgen in bouwteamverband met een aannemer voor het baggeronderhoud van de stedelijke waterpartijen (periode 2020 t/m 2024).


Verruiming Julianakanaal (traject Berg - Obbicht)

Werkzaamheden voor aannemer voor de werkvoorbereiding en uitvoeringsfase en hierbij verantwoordelijk voor de vertaling van het technische ontwerp naar te verkrijgen vergunningen/meldingen, vergunningenspecialist, advisering grondstromen, het verzorgen van conditionerende onderzoeken en afstemming/advisering met overheden en omgeving. 

 

 

Verbreding Hogering Almere

Het verzorgen van het vergunningendossier, advisering omtrent de aanpak en invulling van het vergunningen- en meldingentraject, afstemming met de overheden en werkplannen opstellen. Ook het aansturen en begeleiden van conditionerende onderzoeken ((water)bodemkwaliteit, archeologie, geohydrologie, geotechniek, NGE en Kabels en leidingen) en het leveren van advies rondom de grond- en materiaalstromen is onderdeel van de werkzaamheden voor dit project. 

 


Realisatiefase dijkversterkingsprojecten

Het verzorgen van het vergunningendossier, advisering omtrent de aanpak en invulling van het vergunningen- en meldingentraject, afstemming met de overheden. Ook het regelen en uitvoeren van (water)bodemonderzoeken, het invulling geven aan de begeleiding van het grondverzet in sterk verontreinigde waterbodem en bodem en advisering rondom grondstromen is onderdeel van de werkzaamheden. 


Lidmaatschappen

Commissielid overheid/veiligheid/vergunningen Roermond City Swim

Lidmaatschap Limburgse Werkgevers Vereniging