Joost Geraets WBV Advies

de ondernemende adviseur

Diensten

Als vergunningencoördinator/-specialist werkzaam binnen:

 • Infrastructurele werken (bijvoorbeeld weg- en/of rioolreconstructies)
 • Waterbouwkundige projecten (werkzaamheden aan vaarwegen en dijkversterkingen Hoogwaterbeschermingsprogramma)
 • Diverse soorten herontwikkelingen van stedelijke en landelijke gebieden

En tevens als zelfstandig opererend senior adviseur werkzaam aan:

 • Conditioneren onderzoeken verzorgen binnen projecten / studies organiseren 
 • (Water)bodemsaneringen voorbereiden en de begeleiding in de uitvoering verzorgen
 • Grondstromenboekhouding 

 

Voor opdrachtgevers voert Joost Geraets WBV Advies werkzaamheden uit als omgevingsmanager, vergunningenspecialist en/of projectleider. Het uit te voeren advieswerk kan bijvoorbeeld bestaan uit:

 • Het organiseren en uitvoeren van planstudie(procedures) en de hierbij vereiste conditionerende (veld)onderzoeken en/of studies. Het verzorgen van een verwerking van de binnen de conditionering verkregen informatie naar contractdocumenten maakt hier deel van uit
 • Het verzorgen van het omgevingsmanagement incl. de afstemming met stakeholders in de planstudie- en/of uitvoeringsfase voor overheden en aannemers
 • Het regelen en uitvoeren van (water)bodemonderzoekswerk (volgens de NEN norm(en)) en het opstellen/indienen van werkplannen/saneringsplannen/meldingen etc. als één van de onderdelen (het (water)bodemaspect) binnen de conditionering
 • De milieukundige begeleiding (BRL 6000) bij de uitvoering van (water)bodemsaneringen verzorgen

Joost Geraets WBV Advies heeft de beschikking over ruime kennis en ervaring (> 20 jaar) op het gebied van (water)bodemonderzoekswerk en het saneren van (water)bodems en heeft de beschikking over kennis en ervaring op onder meer: 

 • Diverse wet- en regelgeving, zoals: Waterwet, Besluit Bodemkwaliteit, Wet bodembescherming, Tijdelijk Handelingskader PFAS, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), Besluit lozingen buiten inrichtingen, Activiteitenbesluit, Scheepvaartverkeerswet etc.
 • Kennis van diverse NEN normen (NEN 5725, NEN 5717, NEN 5707, NEN 5740, NEN 5720 etc.)
 • Kennis van en over grondstromen/bouwstoffen (zand, grind, puin, slakken, (stort)steen, mijnsteen etc.)
 • In staat om problemen te signaleren en op te lossen