Joost Geraets WBV Advies

de ondernemende adviseur

Diensten

Als zelfstandig opererend senior adviseur werkzaam binnen:

 • Infrastructurele werken (bijvoorbeeld weg- en/of rioolreconstructies)
 • Waterbouwkundige projecten (zoals werkzaamheden aan vaarwegen en bij de realisatie van dijkversterkingsmaatregelen in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma )
 • Diverse soorten herinrichtingen van stedelijke en landelijke gebieden
 • Conditioneren onderzoeken./studies organiseren 
 • (Water)bodemsaneringen voorbereiden en de begeleiding in de uitvoering verzorgen
 • Grondstromenboekhouding 

 

Voor opdrachtgevers voert Joost Geraets WBV Advies werkzaamheden uit als omgevingsmanager, vergunningenspecialist en/of projectleider. Het uit te voeren advieswerk kan bijvoorbeeld bestaan uit:

 • Het organiseren en uitvoeren van planstudie(procedures) en de hierbij vereiste conditionerende (veld)onderzoeken en/of studies. Het verzorgen van een verwerking van de binnen de conditionering verkregen informatie naar contractdocumenten maakt hier deel van uit
 • Het verzorgen van het omgevingsmanagement incl. de afstemming met stakeholders in de planstudie- en/of uitvoeringsfase voor overheden en aannemers
 • Het regelen en uitvoeren van (water)bodemonderzoekswerk (volgens de NEN norm(en)) en het opstellen/indienen van werkplannen/saneringsplannen/meldingen etc. als één van de onderdelen (het (water)bodemaspect) binnen de conditionering
 • De milieukundige begeleiding (BRL 6000) bij de uitvoering van (water)bodemsaneringen verzorgen

Joost Geraets WBV Advies heeft de beschikking over ruime kennis en ervaring (> 15 jaar) op het gebied van (water)- bodemonderzoekswerk en het saneren van (water)bodems. Dit is en wordt nog steeds verkregen door werkzaam te zijn als milieukundig begeleider en projectleider (water)bodemsanering (Protocol 6001 en 6003) en projectleider asbest in bodem (Protocol 2018). Joost Geraets is geregistreerd als milieukundig begeleider waterbodemsanering (Protocol 6003). 

Joost Geraets WBV Advies heeft de beschikking over kennis en ervaring op onder meer: 

 • Diverse wet- en regelgeving, zoals: Waterwet, Besluit Bodemkwaliteit, Wet bodembescherming, Tijdelijk Handelingskader PFAS, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), Besluit lozingen buiten inrichtingen, Activiteitenbesluit, Scheepvaartverkeerswet etc.
 • Kennis van diverse NEN normen (NEN 5725, NEN 5717, NEN 5707, NEN 5740, NEN 5720 etc.)
 • Kennis van en over grondstromen/bouwstoffen (zand, grind, puin, slakken, (stort)steen, mijnsteen etc.)
 • In staat om problemen te signaleren en op te lossen
E-mail